English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski

Příklad 1
Základní syntax jazyka XPath je podobný adresování v souborovém systému (filesystem). Pokud výraz začíná lomítkem (slash) / , pak reprezentuje absolutní cestu k požadovanému elementu.
Příklad 2
Pokud výraz začíná // (dvěma lomítky), pak jsou vybrány všechny elementy kdekoli v dokumentu, které splňují následující kritéria
Příklad 3
Hvězdička * vybere všechny elementy, které jsou určeny předcházejícím výrazem
Příklad 4
Výraz v hranatých závorkách může specifikovat další podmínky. Číslo v hranatých závorkách určuje pozici elementu ve vybraném souboru elementů. Funkce "last()" ("poslední") vybírá poslední element ve výběru.
Příklad 5
Atributy jsou specifikovány pomocí prefixu "@".
Příklad 6
Hodnoty atributů mohou být použity jako kritérium pro výběr. Funkce "normalize-space" odstraňuje počáteční a koncové mezery a nahrazuje sekvence "whitespace" znaků jedinou mezerou.
Příklad 7
Funkce count() vrátí počet vybraných elementů
Příklad 8
Funkce name() vrací jméno elementu, funkce "starts-with" vrací hodnotu "true", pokud první argument začíná řetězcem, který je uveden jako druhý argument. Funkce "contains" vrací hodnotu "true", pokud první argument obsahuje řetězec, který je uveden jako druhý argument.
Příklad 9
Funkce "string-length" vrací počet znaků v řetězci. Musíte použít &lt; jako náhražku pro < (menší než) a &gt; jako náhražku pro > (větší než).
Příklad 10
Několik výrazů může být kombinováno pomocí separátoru |
Příklad 11
Osa přímých potomků (child axis) obsahuje všechny přímé potomky uzlu, který je v kontextu. Tato osa je implicitní a může být vynechána.
Příklad 12
Osa potomků (descendant axis) obsahuje potomky uzlu, který je v kontextu; potomek je přímý potomek (dítě, "child") nebo přímý potomek přímého potomka atd. Proto osa potomků nikdy neobsahuje uzly typu atribut nebo jmenný prostor.
Příklad 13
Osa rodičů (parent axis) obsahuje rodiče uzlu, který je v kontextu - pokud ovšem existují.
Příklad 14
Osa předků obsahuje předku uzlu, který je v kontextu; předkové tohoto uzlu jsou rodiče, rodiče rodičů atd. Proto osa předků vždy obsahuje kořen dokumentu, pokud ovšem uzlem v kontextu není sám kořen dokumentu.
Příklad 15
Osa "following-sibling" obsahuje všechny následující sourozence uzlu, který je v kontextu.
Příklad 16
Osa "preceding-sibling" obsahuje všechny předcházející sourozence uzlu, který je v kontextu.
Příklad 17
Osa "following" ("následující") obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli potomků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
Příklad 18
Osa "preceding" (předcházející) obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli předků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
Příklad 19
Osa "descendant-or-self" obsahuje kontextový uzel a všechny jeho potomky
Příklad 20
Osa "ancestor-or-self" obsahuje kontextový uzel a všechny jeho předky. Proto bude vždy obsahovat kořen dokumentu.
Příklad 21
Osy "ancestor", "descendant", "following", "preceding" a "self" rozdělují dokument (ignorujíc uzly typu atribut a jmenný prostor): nepřekrývají se a dohromady obsahují všechny uzly dokumentu.
Příklad 22
Operátor "div" provádí dělení (neceločíselné), operátor "mod" vrací zbytek po celočíselném dělení. Funkce "floor" vrací nejvyšší (bližší k plus nekonečnu) celé číslo, které není vyšší než argument. Funkce "ceiling" nejmenší (bližší k minus nekonečnu) celé číslo, které není menší než argument.

Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
TickTalk 5
city of stanton
internetusers


You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks ing suit and swim trunks