English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski <<

Przykład 1
Podstawowa składnia XPath przypomina budowę ścieżki w systemie plików. Ukośnik "/" umieszczony na początku wskazuje, że jest to ścieżka absolutna do elementu.
Przykład 2
Jeśli ścieżka zaczyna się od "//" (podwójny ukośnik), wtedy wybierane są wszystkie elementy w dokumencie spełniające warunek następujący po ukośnikach.
Przykład 3
Gwiazdka "*" pasuje do wszystkich elementów położonych na danej ścieżce.
Przykład 4
Wyrażenie w nawiasach kwadratowych może określać dalsze warunki na wybierane elementy. Numer wewnątrz takich nawiasów określa pozycję elementu. Funkcja last() zwraca pozycję ostatniego elementu w zaznaczeniu.
Przykład 5
Atrybuty określa się przy użyciu prefiksu "@".
Przykład 6
Wartości atrybutów mogą być użyte w wyrażeniach warunkowych. Funkcja normalize-space usuwa białe znaki (whitespace) z początku i końca oraz zamienia wielokrotne wystąpienia białych znaków przez pojedynczą spację.
Przykład 7
Funkcja count() zlicza liczbę wybranych elementów.
Przykład 8
Funkcja name() zwraca nazwę elementu. Funkcja starts-with() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków z pierwszego argumentu zaczyna się łańcuchem znaków danym jako drugi argument. Kolejna funkcja - contains() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków dany pierwszym argumentem zawiera w sobie łańuch znaków z drugiego argumentu.
Przykład 9
Funkcja string-length() zwraca długość łańcucha znaków. Należy pamiętać by zawsze używać &lt; jako zamiennika dla < oraz &gt; dla >.
Przykład 10
Kilka różnych ścieżek można połączyć przy użyciu "|".
Przykład 11
Oś "child" zawiera dzieci węzła w kontekście którego występuje. Jest to oś używana domyślnie, więc może być pominięta.
Przykład 12
Oś "descendant" zawiera wszystkich potomków węzła w kontekście którego występuje; potomkiem jest dziecko, dziecko dziecka itd. dlatego też oś descendant nigdy nie obejmuje atrybutów ani węzłów przestrzeni nazw.
Przykład 13
Oś "parent" występująca w kontekście danego węzła i określa jego rodzica, o ile taki istnieje.
Przykład 14
Oś "ancestor" obejmuje wszystkich przodków węzła w kontekście którego występuje. Przodkowie węzła to jego rodzic, rodzic rodzica etc. Wynika stąd, że oś "ancestor" zawsze obejmować będzie element główny (pod warunkiem że węzeł, w kontekście którego oś ta występuje, sam nie jest elementem głównym).
Przykład 15
Oś "following-sibling" obejmuje rodzeństwo (elementy mające wspólnego rodzica), następujące po węźle w kontekście którego występuje.
Przykład 16
Oś "preceding-sibling" obejmuje rodzeństwo (elementy mające wspólnego rodzica), poprzedzające węzeł w kontekście którego występuje.
Przykład 17
Oś "following" obejmuje wszystkie węzły następujące po węźle w kontekście którego występuje. Wyłączone zostają węzły potomne tego elementu, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
Przykład 18
Oś "preceding" obejmuje wszystkie węzły występujące przed węzłem w kontekście którego występuje. Wyłączeni zostają wszyscy przodkowie, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
Przykład 19
Oś "descendant-or-self" obejmuje węzeł w kontekście którego występuje oraz wszystkich jego potomków.
Przykład 20
Oś "ancestor-or-self" obejmuje węzeł w kontekście którego występuje oraz wszystkich jego przodków. W rezultacie zawsze obejmuje też element główny.
Przykład 21
Osie: "ancestor", "descendant", "following", "preceding" oraz "self" dzielą cały dokument na rozłączne, dopełniające się części (jeśli pominąć węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw).
Przykład 22
Operator "div" wykonuje dzielenie zmiennoprzecinkowe, operator "mod" zwraca resztę z dzielenia. Funkcja "floor" zwraca największą liczbę całkowitą, nie większą niż argument tej funkcji. Funkcja "ceiling" zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, nie mniejszą niż argument tej funkcji.

Kevin Carr in Stanton

Natural Skin Care and European Soaps
Kevin Carr
Mayor Dave Shawver Stanton
Internetusers


You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals on surf clothing from Quiksilver and Roxy then you have to check these amazing deals here:

Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and And you must check out this website swim suit swimming suit and swim trunks